Regulamin sklepu

DEFINICJE

ADMINISTRATOR – oznacza Firma Produkcyjno-Handlowa „Naturalnie…Podlasek” Grzegorz Podlasek, 32-445 Krzyszkowice 489, NIP: 944-115-43-98, regon: 120222070, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, organ dokonujący wpisu  Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta i Gminy Myslenice.

Regulamin- niniejszy dokument. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.).

Serwis – zbiór wzajemnie powiązanych stron www dostępnych pod adresem www.npstyle.pl za pośrednictwem której świadczone są usługi.

Użytkownik Zarejestrowany – to osoba fizyczna o częściowej (powyżej 13 lat) lub osoba fizyczna pełnej zdolności do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

Użytkownik Niezarejestrowany – to osoba fizyczna o częściowej (powyżej 13 lat) lub osoba fizyczna pełnej zdolności do czynności prawnych, która w trakcie procedury składania zamówienia zaakceptowała Regulamin.

Identyfikator – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta w Serwisie.

Konto Użytkownika – konto określone unikalnym identyfikatorem (Identyfikatorem) i hasłem służące do skorzystania z Serwisu oraz mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego ADMINISTRATORA.

Baza Kont Użytkowników- zbiór danych osobowych podanych przez Użytkowników podczas rejestracji na stronach Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez ADMINISTRATORA jako Administratora Danych Osobowych na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a ADMINISTRATOREM na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania przez Użytkownika z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługa- pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.) obejmujący hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej ADMINISTRATORA podłączonej do światowych zasobów w Internecie, wraz z mechanizmem Konta Użytkownika

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) ustawy z dnia 24.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.).

Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca  Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług elektronicznych w tym sprzedaż towarów za pośrednictwem Serwisu.

1. Usługę świadczy Firma Produkcyjno-Handlowa „Naturalnie…Podlasek” Grzegorz Podlasek, 32-445 Krzyszkowice 489, NIP: 944-115-43-98, REGON: 120222070, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

2. Kontakt z Administratorem: tel.: 606 377 443, opłata za połączenie wg taryfy operatora z usług którego korzysta użytkownik lub email: sklep@podlasek.com.pl.

3. Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do panelu użytkownika umożliwiającego zarządzanie informacjami dotyczącymi zakupowanych towarów.

4. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

5. Usługodawca nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu.

6. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

Urządzenie końcowe typu komputer desktop, laptop, smartfon, tablet wyposażone:

Mysz lub inny manipulator + klawiatura

Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

7. Minimalne wymagania oprogramowania:

(a) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: 

(b) Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile

(c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

(d) Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

(e) Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

8. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego

9. Do Użytkowników wskazanych o ile w Regulaminie mowa o Użytkownikach, zapisy Regulaminu mają do nich zastosowanie.

10. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet produktów i usług stanowiących ofertę Serwisu.

11. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

12. ADMINISTRATOR zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów sprzedaży i popularności Produktów.

13. Liczba oferowanych produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na takie produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Użytkowników, aż do wyczerpania zapasów.

14. Informacje podane w Serwisie (w szczególności dotyczące cen towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   

15. Wszystkie podane na stronie www Serwisu ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

16. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu lub strony przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy ADMINISTRATORA.

17. Sprzedający informuje, że stosuje Kodeks dobrych praktyk

III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

Zawarcie Umowy następuje z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu, zgodnie z treścią rozdziału II ustęp 8 i 9 Regulaminu.

1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje poprzez usunięcie Konta.

3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (t.jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 134. z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że Użytkownik wyraził zgodę na świadczenie usługi w okresie trwania uprawnienia do odstąpienia od Umowy, co jest równoznaczne z utratą prawa odo odstąpienia od takiej umowy.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email – lub w formie pisemnej.

5. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu m.in. w przypadkach określonych w Regulaminie.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na adres mailowy Serwisu: sklep@podlasek.com.pl

7.  w przypadku cesji praw i zobowiązań ADMINISTRATORA (rozdział XI ustęp 2 Regulaminu),

8. w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian,

9. w każdym czasie, bez podania przyczyny.

10. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego modyfikacji po opublikowaniu stosownej informacji w Serwisie.

11. W przypadku stwierdzenia przez ADMINISTRATORA upływu terminów, oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem ADMINISTRATOR uzasadniają wypowiedzenie (ust. 8), ADMINISTRATOR prześle na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez ADMINISTRATORA. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, Konto Użytkownika zostanie niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy.

12. ADMINISTRATOR ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika z powodów określonych w rozdziale IX (Zablokowanie Konta Użytkownika) Regulaminu.

IV. REJESTRACJA

Warunkiem korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

1. Rejestracja w Serwisie nie jest konieczna dla złożenia zamówienia na towar.

2. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail, Identyfikator oraz hasło. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie przez Użytkownika danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest ADMINISTRATOR, która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi oraz realizacji umów sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 11 poniżej.

4. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie:

a) zawarcia Umowy z Użytkownikiem,

b) ukształtowania treści Umowy,

c) zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi,

d) realizacji umów sprzedaży towarów, doręczenia, rozliczenia i obsługi procesu reklamacji,

e) w celu prowadzenia Serwisu.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.

6. Użytkownik proszony jest aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.

7. Dokonując rejestracji Użytkownik jest proszony wskazać następujące dane osobowe:

a)W przypadku rejestracji jako Użytkownik Zarejestrowany:

– Imię,

– nazwisko,

– adres,

– kod pocztowy,

– miasto,

– kraj

– nr telefonu

– adres mailowy

– nr NIP i firmę przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zamówiony towar zakupuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna w rozumieniu przepisów prawa polskiego.  

b) W przypadku złożenia zamówienia na towar przez Użytkownika niezarejestrowanego użytkownik jest proszony podać:

– Imię,

– nazwisko,

– adres dostawy,

– kod pocztowy dostawy,

– miasto dostawy,

– kraj dostawy

– nr telefonu

– adres mailowy

– nr NIP i firmę przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zamówiony towar zakupuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna w rozumieniu przepisów prawa polskiego.  

8. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a) dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.  

9. Użytkownik Serwisu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się z siecią Internet i korzystania Serwisu.

10. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od ADMINISTRATORA na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (t. jedn. Dz. U. z roku 2019, poz. 123. z późn. zm.). Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej poprzez złożenie zamówienie na towary w Serwisie.

W takim przypadku, ADMINISTRATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.

V. SPRZEDAŻ TOWARÓW

Sprzedaż towarów poprzez Serwis następuje zgodnie z Regulaminem.

1. Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które są dostępne w zakładce „WYSYŁKA. Ceny zawarte w tej zakładce stanowią integralną część Regulaminu.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Serwis są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Kolor lub odcień towarów, może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta Użytkownik (kodowanie kolorów).

4. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Serwisu z chwilą kliknięcia w przycisk „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku gdy zamawiający nie jest osobą pełnoletnią, ale ma ukończone 13.lat jego Zamówienie musi zostać potwierdzone przez opiekuna prawnego.

5. Zamówienia przez Serwis można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z zastrzeżeniem przerw technicznych i awarii.

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11:00, w soboty , niedziele oraz oficjalne Święta Państwowe, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

7. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez kupującego adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail).

8. W przypadku otrzymania niepełnych, nieprawdziwych lub niezrozumiałych informacji Administrator podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie zrealizowane.

9. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Serwis list elektroniczny z potwierdzeniem warunków zamówienia.

10. Zamówienia są realizowane w terminie maksymalnym wynoszącym do 14 dni roboczych. Wynika to z faktu, że większość naszych produktów jest szyta na zamówienie i personalizowana. Ich produkcja rozpoczyna się dlatego dopiero w momencie złożenia zamówienia.

11. Zamówione towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej wedle wyboru Użytkownika. Przy dostawie towarów przez firmę kurierską, zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, użytkownik proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do ADMINISTRATORA.

12. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy i jest wskazany na stronach Serwisu.

13. Przy każdym towarze w Serwisie podany jest czas wysyłki. Czas wysyłki to okres czasu, który upływa od chwili złożenia zamówienia do momentu ekspedycji paczki z przedsiębiorstwa Administratora (uwzględniane są tylko dni robocze).

14. Zamówienie na towary o różnych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

15. Termin otrzymania przesyłki oznacza czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

16. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski są wskazane w zakładce „Wysyłka”.

17. Jeśli w zamówieniu znajdą się towary niedostępne do wysyłki, ADMINISTRATOR niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia, bądź rezygnacji z towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, bądź do realizacji zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

18. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:

-Zwykły przelew bankowy

-Przesyłka za pobraniem

-Płatności elektroniczne PayPal, PayU.

-Płatności kartą płatniczą

-Płatość przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym (31-007 Kraków ul. Wiślna 9).

-Płatność kartą kredytową w sklepie stacjonarnym (31-007 Kraków ul. Wiślna 9)

19.Użytkownik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Użytkownik nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres: ADMINISTRATORA. Druk oświadczenia wraz z pouczeniem można pobrać tutaj. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli użytkownik zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. Jeżeli zapłacił przy odbiorze produktu, to zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu ,o ile Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wskazał numer rachunku bankowego. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Towar ADMINISTRATOROWI niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

20. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a użytkownik jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia użytkownika oraz ADMINISTRATORA podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

21. Koszty przesłania produktu do użytkownika są zwracane przez Administratora w wysokości najtańszego sposobu dostawy dostępnego w Serwisie;

22. Koszty przesłania (zwrotu) produktu w związku z odstąpieniem przez użytkownika umowy do ADMINISTRATORA ponosi natomiast użytkownik. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

23. ADMINISTRATOR jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą towaru nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność ADMINISTRATORA z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

24. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel

b) w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

c) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym

d) przedstawiając próbkę lub wzór;

e) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu

f) umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

g) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

25. ADMINISTRATOR nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, poza informacjami zawartymi na stronach Serwisu, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

26. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie zamawiającego faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia i zawartej umowy sprzedaży.

27.  W razie nie uznania reklamacji przez ADMINISTRATORA, zamawiający będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta z Administratorem, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  W celu uniknięcia wątpliwości ADMINISTRATOR wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 26. nie przysługują zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 28. Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823)

VI. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

ADMINISTRATOR nie odpowiada za niezależne od niego opóźnienia w działaniu Serwisu leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu,

c) zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,

d) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji ze stosownym wyprzedzeniem,

e) do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.

VII. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik ma prawo korzystania z całości lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) informowania ADMINISTRATORA o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,

b) przestrzegania Regulaminu,

c) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacja zgłaszana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana ADMINISTRATOROWI w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby ADMINISTRATORA. (formularz reklamacji)

1.i.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży Towaru m.in. w przypadku:

a) wady fizycznej towaru,

b) wady powstałej w wyniku dostawy,

c) gdy produkt jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

1.i.2. ADMINISTRATOR obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, przesyłając w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza usunąć wskazane w reklamacji naruszenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz ADMINISTRATORA przez podmioty, za które ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności, ADMINISTRATOR przesyła Użytkownikowi zgłaszającemu reklamację w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823)  

1.i.3. Reklamacje wraz z dowodem zakupu należy składać na adres: F.P.H. „Naturalnie…Podlasek” Grzegorz Podlasek 31-007 Kraków ul. Wiślna 9 lub do paczkomatu KKI01M – Krzyszkowice 733 733, 32-445 Krzyszkowice (tel. 606377443 e-mail: info@npstyle.pl)

IX. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który:

1. naruszy postanowienia Regulaminu,

a) używa Identyfikatora tożsamego z wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,

b) kieruje groźby karalne, narusza dobra osobiste lub też w inny sposób łamie prawo przy użyciu Serwisu lub w Serwisie.

X. POUFNOŚĆ

Dane osobowe Użytkowników oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej (np. bankom, centrom rozliczeniowym) tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

1. ADMINISTRATOR może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez ADMINISTRATOR, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od ADMINISTRATOR lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ADMINISTRATOR dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu osobie trzeciej. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

2. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem o podjęciu takiej decyzji.

3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn a to jest:

a) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług; w takim przypadku każdy Użytkownik Zarejestrowany zostanie powiadomiony za jednomiesięcznym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail albo poprzez publikację informacji w Serwisie.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: sklep@podlasek.com.pl lub zgłaszać listownie na adres: 32-445 Krzyszkowice 489 lub 31-007 Kraków ul. Wiślna 9

6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Przejdź do działu polityka prywatności.

XIII. POLITYKA COOKIES.

Przejdź do działu polityka cookies.